โฆษณา
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  โฆษณาฟรี คลิกเลย
  Internet Speed Test
  แปลภาษาทั่วโลก
  สร้าง QR Code ฟรี
  ตรวจอันดับเว็บไซต์
  ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
  เกมส์ออนไลน์
  ดูทีวีออนไลน์
  สถานีวิทยุออนไลน์
  ข่าวอัพเดทอัตโนมัติ
  สูตรอาหารนานาชาติ
  RSS Feeds Center
  ระบบสำรวจความคิดเห็น
  ถ้าคุณชอบเที่ยว
  คลิปเด็ดกีฬาดัง
  เรียนภาษาเกาหลี ฟรี!
  เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี!
  เรียนภาษาจีน ฟรี!
  เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี
  เทคนิคการเล่นกอล์ฟ
  เรียนดนตรีออนไลน์
  สร้างเว็บไซต์มือถือ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

ทำความรู้จักกับ สสว.
Bookmark and Share

บทความน่ารู้ เรื่องทำความรู้จักกับ สสว.
ที่นี่คือศูนย์รวมบทความที่น่าสนใจและให้ความรู้จากทุกมุมโลก เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับคนไทยทุกคน

สำนัก งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย

     คณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม พร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี  ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

     คณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ สสว. โดยมี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

      สสว. เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่บางส่วนบริเวณ ชั้น 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ต่อมา สสว. ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ ณ อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2544จนถึงปัจจุบัน

 

ทำเนียบประธานคณะกรรมการส่งเสริม
ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ผอ.สสว.

ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการ สสว.

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
รองนายกรัฐมนตรี

ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต.ค. 2552 - ปัจจุบัน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้อำนวยการต.ค. 2552- ปัจจุบัน

นายกอร์ปศักดิ์  สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรี 

ธ.ค. 2551 - ม.ค.2553

นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

     

ต.ค. 2552 -  ปัจจุบัน

นายยุทธศักดิ์  สุภสร
ผู้อำนวยการต.ค. 2552- ปัจจุบัน

นายโอฬาร  ไชยประวัติ
รองนายกรัฐมนตรี   

ต.ค. 2551 -  ธ.ค. 2551

นายดำริ  สุโขธนัง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2551 -  ก.ย. 2552

นายภักดิ์  ทองส้ม
รักษาการผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2551 – ก.ย. 2552

นายสหัส  บัณฑิตกุล
รองนายกรัฐมนตรี  ก.ย. 2551 - ต.ค. 2551

นายดำริ  สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551

นายภักดิ์  ทองส้ม
รักษาการผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2551 – ก.ย. 2552

นายสุวิทย์  คุณกิตติ
รองนายกรัฐมนตรีก.พ. 2551 -  ส.ค. 2551

นายดำริ  สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551

นายภักดิ์  ทองส้ม
รักษาการผู้อำนวยการ

 

มิ.ย. 2551 – ก.ย. 2552

นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี    

ต.ค. 2549 - ม.ค. 2551

นายดำริ  สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551

นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ
ผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2547 – มิ.ย. 2551

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ
รองนายกรัฐมนตรี    

ส.ค. 2548  - ก.ย. 2549

นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2547 –มี.ค. 2550    

นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ
ผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2547 – มิ.ย. 2551

นายพินิจ  จารุสมบัติ
รองนายกรัฐมนตรี 

ต.ค. 2547 - มี.ค. 2548

นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  

ต.ค. 2547 –มี.ค. 2550

นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ
ผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2547 – มิ.ย. 2551

ร้อยเอก  สุชาติ  เชาว์วิศิษฐ
รองนายกรัฐมนตรี   

มี.ค. 2547 - ต.ค. 2547

นายดำริ  สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

21 ม.ค. 2547- ก.ย. 2547

นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ
รักษาการผู้อำนวยการ

ม.ค. 2547 – มิ.ย. 2547

นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี  

ก.พ. 2546  - มี.ค. 2547

นายมนู  เลียวไพโรจน์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2547

นายวิวัฒน์  วินิจฉัยกุล 
ผู้อำนวยการ

พ.ย. 2544 – ม.ค. 2547

นายพรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช
รองนายกรัฐมนตรี  

 

ต.ค. 2545  - ก.พ. 2546

นายมนู  เลียวไพโรจน์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2547

นายวิวัฒน์  วินิจฉัยกุล 
ผู้อำนวยการ

พ.ย. 2544 – ม.ค. 2547

นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

ต.ค. 2544 -  ต.ค. 2545

นายมนู  เลียวไพโรจน์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

    

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2547

นายวิวัฒน์  วินิจฉัยกุล 
ผู้อำนวยการ

พ.ย. 2544 – ม.ค. 2547

นายชวน  หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี 

    

พ.ย. 2540 - พ.ย. 2543
-

-

 
      ที่มา : ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน
      ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 8 เมษายน 2553

ขอบคุณข้อมูลจาก : sme.go.th

 ลิงค์ : http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=9181
 เนื้อหา :ทำความรู้จักกับ สสว.

ความคิดเห็นของคุณ เกี่ยวกับบทความนี้

เช่ารถตู้
วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ
ทุกวันนี้สาวๆหนุ่มๆก็ต้องการที่จะมีผิวหน้าหรือผิวพรรณที่สดใสปราศจากริ้วรอยซึ่งเห็นได้จากแหล่งโซเชียลต่างๆที่มีโฆษณาครีมห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1072 ครั้ง
5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว 5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว
การออกกำลังกายให้กับผม รากผม วิธีนี้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเส็นผมของคนเราถูกยึดติดกับหนังศรีษะด้วยรากผม เรา...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 707 ครั้ง
การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง
หลายคนที่มักจะละเลยการแปรงฟัน โดยหารู้ไม่ว่าความสะอาดในช่องปากนั้นก็มีส่วนสำคํย เพราะมันอาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นได้ โดย...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 344 ครั้ง
แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก
ผลไม้ชนิดนี้ใคร ๆ ก็ย่อมรู้จักกันดี เป็นราชาของผลไม้ที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “แอปเปิ้ล” ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 556 ครั้ง
สรรพคุณของมะนาว สรรพคุณของมะนาว
มะนาวเป็นผลไม้พื้นๆที่ใช้บริโภคกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่จะมีกี่คนที่จะรู้ว่ามะนาวลูกเล็กๆ นั้นมีประโยชน์ในการรักษาโ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 590 ครั้ง
เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ
เห็ด ก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดยอดเยี่ยมที่เราๆรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วและยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอีกด้วย ซึ่งเห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 365 ครั้ง
 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน
โดยปกติแล้ว ผลไม้นั้นกินแล้วดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่เราก็ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พอดี เพราะผลไม้บางชนิดนั้...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 720 ครั้ง
8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น 8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น
เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย สมองไม่แล่น ลองมาดูวิธีการบริหารสมองอย่างง่าย เพื่อความสดใส กระตุ้นความคิดแจ่มใสระหว่างวันกัน.....
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 496 ครั้ง
ดูทั้งหมด >>
กล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ
การเกษตร และปศุสัตว์
การศึกษา อบรมสัมนา
กีฬา อุปกรณ์
ของเล่น งานอดิเรก
ของสะสม ของเก่า
ขายตรง ประกันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้ชาย
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้หญิง
จิวเวลรี่ เครื่องประดับ
ดนตรี
ต้นไม้ การจัดสวน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ อุตสาหกรรมทั่วไป
ธุรกิจ อุตสาหกรรมพลาสติก
นัดพบแรงงาน
เฟอร์นิเจอร์
มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร
แม่และเด็ก
รถยนต์ ยานพาหนะ
วีดีโอเกมส์
ศิลปะและหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยง
สำนักกฏหมาย/ทนาย
สำนักงานบัญชี
สุขภาพและความงาม
เสื้อผ้า แฟชั่น
หนัง เพลง
หนังสือ เครื่องเขียน
อสังหาริมทรัพย์
อาหารและเครื่องดื่ม
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
อื่นๆ จิปาถะ...
โฆษณา
อยากมีเว็บคลิก
โฆษณา
สั่งสินค้าจากจีน
โฆษณา
พัดลมกันระเบิด
โฆษณา
ผลิตสินค้าผ้าไหม
โฆษณา
บรรจุภัณฑ์
โฆษณา
ที่พักแก่งกระจาน
โฆษณา
ท่องเที่ยวรอบโลก
โฆษณา
โฆษณาฟรี
โฆษณา
DVDราคาถูกทีสุด
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!