โฆษณา
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  โฆษณาฟรี คลิกเลย
  Internet Speed Test
  แปลภาษาทั่วโลก
  สร้าง QR Code ฟรี
  ตรวจอันดับเว็บไซต์
  ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
  เกมส์ออนไลน์
  ดูทีวีออนไลน์
  สถานีวิทยุออนไลน์
  ข่าวอัพเดทอัตโนมัติ
  สูตรอาหารนานาชาติ
  RSS Feeds Center
  ระบบสำรวจความคิดเห็น
  ถ้าคุณชอบเที่ยว
  คลิปเด็ดกีฬาดัง
  เรียนภาษาเกาหลี ฟรี!
  เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี!
  เรียนภาษาจีน ฟรี!
  เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี
  เทคนิคการเล่นกอล์ฟ
  เรียนดนตรีออนไลน์
  สร้างเว็บไซต์มือถือ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

อุบัติเหตุในความหมายของประกันภัยเอื้ออาทร
Bookmark and Share

บทความน่ารู้ เรื่องอุบัติเหตุในความหมายของประกันภัยเอื้ออาทร
ที่นี่คือศูนย์รวมบทความที่น่าสนใจและให้ความรู้จากทุกมุมโลก เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับคนไทยทุกคน

          พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคำว่า อุบัติ, อุบัติ-คือ การเกิด กำเนิด การบังเกิดรากเหง้า เมื่อรวมกับคำว่าเหตุจะหมายความว่า เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ความบังเอิญ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นความเข้าใจของคนทั่วไปว่า อุบัติเหตุนั้นจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดหรือไม่สามารถทราบล่วงหน้าว่าจะเกิด (Unforeseen) ดังนั้นเหตุการณ์ใด ๆ จะถือว่าเป็น “อุบัติเหตุ” ในความหมายนี้หรือไม่ให้ดูว่า ผู้ประสบภัยทราบล่วงหน้า (Foresee) ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ หากทราบจะไม่ถือว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอุบัติเหตุ แต่หากไม่ทราบแล้วจะถือว่าเป็นอุบัติเหตุทุกกรณี ความหมายนี้ยังสอดคล้องกับหลักฐานกฎหมายทั่วไป ดังภาษิตกฎหมายลาตินว่า “อุปัทวเหตุนั้นไม่พึงคาดคิดและไม่ควรมีใครคาดเห็นได้” (Casus fortuitus non est sperandus, ct nemotenetur devinare) ความหมายนี้เป็นความหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป หากไม่มีการกำหนดคำนิยามไว้เป็นอย่างอื่นหรือเป็นการเฉพาะแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นซึ่งจะต้องวินิจฉัยว่าเหตุการณ์นั้นเป็น “อุบัติเหตุ” หรือไม่ต้องตีความตามความหมายนี้

          กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งรวมทั้งการประกันภัยการเดินทาง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรให้คำจำกัดความคำว่า “อุบัติเหตุ” เป็นการเฉพาะต่างหากจากความหมายทั่วไป ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นซึ่งจะต้องวินิจฉัยว่าเป็น “อุบัติเหตุ” ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือไม่ ต้องพิจารณาตามคำจำกัดความนี้เท่านั้น คำจำกัดความนี้คล้ายกันกับที่ใช้ในกรมธรรม์ต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้รับประกันภัยต่อต่าง ๆ (Re-insurer) อุบัติเหตุหมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง” ตามคำนิยามนี้สามารถแยกองค์ประกอบที่จะถือว่าเข้าข่ายว่าเป็นอุบัติเหตุได้ 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ

          - ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน (Sudden) ซึ่งหมายความว่า ระยะเวลาช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นจะต้องสั้น กระชั้น เช่น ถูกรถชน ตกน้ำ ถูกไฟฟ้าดูด ถูกฟ้าผ่า ตกต้นไม้ หรือตกจากที่สูง เป็นต้น หากเป็ฯเหตุการณ์ทีค่อย ๆ เกิดขึ้นโดยการทอดระยะเวลาจนผู้ประสบภัยสามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดได้ จะไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะขาดองค์ประกอบของการเกิดโดยฉับพลันตามข้อนี้ เช่น กรณีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นเขาทำให้กล้ามเนื้ออักเสพ เป็นเหตุการณ์ที่ค่อย ๆ เกิดในช่วงเดินขึ้นเขา ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยฉับพลันหรือทันทีทันใด ไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้ออักเสบจะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือในกรณีลงไปเล่นน้ำโดยแช่น้ำเป็นเวลานาน ทำให้เป็นปอดบวม ดังนี้ไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ เพราะไม่ได้เกิดทันทีทันใด เป็นต้น จากหลักฐานที่พอจะสาวถึงที่มาของคำนิยามดังกล่าวพอจะอธิบายเหตุผลว่าทำไมจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นโดยฉับพลันหรือที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า “Event which happens Suddenly” ได้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันมักจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (Unforeseen) เช่น คนงานแบกของเดินตกบันได ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ (ปวดหลัง) การเดินตกบันไดเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ผลของการตกบันไดคือ กล้ามเนื้อฉีกขาด อักเสบ (ปวดหลัง) ในกรณีนี้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรจะให้ความคุ้มครอง หากเป็นกรณีที่คนงานยกของหนัก ๆ เป็นประจำแล้วเกิดกล้ามเนื้ออักเสบ (ปวดหลัง) ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อย ๆ เกิด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะคาดการณ์ล่วงหน้าจากการทำงานในลักษณะนั้นได้

          - จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (External Means) ปัจจัยภายนอกนี้อาจเป็นอะไรก็ได้ เช่น ของแข็ง (ถูกรถชน ถูกของหล่นใส่ กระแทกกับพื้นดินกรณีตกจากที่สูง) ของมีคม (มีดบาด ถูกแทง) กระแสไฟฟ้า (ถูกไฟฟ้าช็อต) น้ำ(ตกน้ำ) เป็นต้น หากไม่มีปัจจัยภายนอกใด ๆ มากระทบจะไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุในความหมายตามกรมธรรม์เช่น ผู้เอาประกันเกิดหัวใจล้มเหลวหรือเส้นโลหิตในสมองแตกเนื่องจากความดันสูงแล้วล้มลงเสียชีวิต ดังนี้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครอง การกำหนดให้ต้องมีปัจจัยภายนอกมากระทบด้วยนี้ น่าจะมีเหตุผลเพื่อให้มีหลักฐานชัดเจนในการวินิจฉัยหาสาเหตุ เช่น มีแผล รอยช้ำ เป็นต้น ในกรณีสาเหตุเกิดจากปัจจัยภายในร่างกายกรมธรรม์ที่จะคุ้มครองคือกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือสุขภาพ

          -  เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังให้เกิดผลนั้น (Result which in not intended oranticipated by the insured) เช่น การเจตนาทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย จะไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ แม้จะเข้าองค์ประกอบ 2 ข้อข้างต้นแล้วก็ตาม เจตนาในที่นี้จะหมายรวมถึงทั้งเจตนาประสงค์ต่อผลและเจตนาย่อมเล็งเห็นผลในกรณีประสงค์ต่อผลมีความหมายชัดเจน ตรงตามตัวอักษรเช่น กรณีผู้ตายกระโดดจากตึงสูงฆ่าตัวตาย เป็นการประสงค์ต่อผลคือความตายอย่างชัดเจน เป็นต้น แต่กรณีเจตนาย่อมเล็งเห็นผล ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ประสงค์จะฆ่าตัวตายอย่างชัดเจน แต่ผู้เอาประกันภัยสามารถคาดการณ์ได้ว่าการกระทำของตัวเองอาจเกิดผลเช่นนั้นได้ เช่น ผู้เอาประกันภัยชอบเล่น Russian Rulet โดยใช้ปืนที่มีลูกปืนลูกเดียวเสี่ยงหมุนลูกโม่จ่อที่ขมับแล้วลั่นไก หากโชคดีไกสันในช่องที่ไม่มีลูกก็ไม่เป็นไร หากโชคร้ายไกสับเจอลูกปืนพอดีก็เสียชีวิตได้ ดังนั้นอาจพิจารณาได้ว่าผู้เล่นสามารถเล็งเห็นผลได้ว่าอาจถูกยิงเสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้จากการเล่น Russian Ruletเป็นการเจตนา ย่อมเล็งเห็นผล ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุตามความหมายของกรมธรรม์ เป็นต้น

          เมื่อเปรียบเทียบกับคำนิยามตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกับความเข้าใจของคนทั่วไปแล้ว “อุบัติเหตุ” ตามคำนิยามตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะมีความหมายที่แคบกว่าหรือจำกัดกว่า เพราะเหตุการณ์ใด ๆ จะถือว่าเป็นอุบัติเหตุจะต้องเข้าทั้ง 3 องค์ประกอบ ขาดองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบใดไม่ได้ แต่คนทั่วไปมักเข้าใจง่าย ๆ ว่า อุบัติเหตุหมายถึง เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเท่านั้น ทำให้อาจมีบางเหตุการณ์ที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่ไม่เข้าข่ายได้รับการคุ้มครองเนื่องจากไม่ใช่ “อุบัติเหตุ” ตามความหมายของกรมธรรม์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดความเข้าใจเหมือนกัน

โดยนายพิพัฒน์ เทพย์ปฏิพัธน์
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย

ที่มาจาก : deves.co.th

 ลิงค์ : http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=8848
 เนื้อหา :อุบัติเหตุในความหมายของประกันภัยเอื้ออาทร

ความคิดเห็นของคุณ เกี่ยวกับบทความนี้

เช่ารถตู้
วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ
ทุกวันนี้สาวๆหนุ่มๆก็ต้องการที่จะมีผิวหน้าหรือผิวพรรณที่สดใสปราศจากริ้วรอยซึ่งเห็นได้จากแหล่งโซเชียลต่างๆที่มีโฆษณาครีมห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 818 ครั้ง
5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว 5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว
การออกกำลังกายให้กับผม รากผม วิธีนี้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเส็นผมของคนเราถูกยึดติดกับหนังศรีษะด้วยรากผม เรา...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 525 ครั้ง
การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง
หลายคนที่มักจะละเลยการแปรงฟัน โดยหารู้ไม่ว่าความสะอาดในช่องปากนั้นก็มีส่วนสำคํย เพราะมันอาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นได้ โดย...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 281 ครั้ง
แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก
ผลไม้ชนิดนี้ใคร ๆ ก็ย่อมรู้จักกันดี เป็นราชาของผลไม้ที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “แอปเปิ้ล” ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 442 ครั้ง
สรรพคุณของมะนาว สรรพคุณของมะนาว
มะนาวเป็นผลไม้พื้นๆที่ใช้บริโภคกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่จะมีกี่คนที่จะรู้ว่ามะนาวลูกเล็กๆ นั้นมีประโยชน์ในการรักษาโ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 480 ครั้ง
เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ
เห็ด ก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดยอดเยี่ยมที่เราๆรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วและยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอีกด้วย ซึ่งเห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 308 ครั้ง
 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน
โดยปกติแล้ว ผลไม้นั้นกินแล้วดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่เราก็ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พอดี เพราะผลไม้บางชนิดนั้...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 577 ครั้ง
8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น 8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น
เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย สมองไม่แล่น ลองมาดูวิธีการบริหารสมองอย่างง่าย เพื่อความสดใส กระตุ้นความคิดแจ่มใสระหว่างวันกัน.....
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 401 ครั้ง
ดูทั้งหมด >>
กล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ
การเกษตร และปศุสัตว์
การศึกษา อบรมสัมนา
กีฬา อุปกรณ์
ของเล่น งานอดิเรก
ของสะสม ของเก่า
ขายตรง ประกันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้ชาย
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้หญิง
จิวเวลรี่ เครื่องประดับ
ดนตรี
ต้นไม้ การจัดสวน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ อุตสาหกรรมทั่วไป
ธุรกิจ อุตสาหกรรมพลาสติก
นัดพบแรงงาน
เฟอร์นิเจอร์
มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร
แม่และเด็ก
รถยนต์ ยานพาหนะ
วีดีโอเกมส์
ศิลปะและหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยง
สำนักกฏหมาย/ทนาย
สำนักงานบัญชี
สุขภาพและความงาม
เสื้อผ้า แฟชั่น
หนัง เพลง
หนังสือ เครื่องเขียน
อสังหาริมทรัพย์
อาหารและเครื่องดื่ม
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
อื่นๆ จิปาถะ...
โฆษณา
ที่พักแก่งกระจาน
โฆษณา
โฆษณาฟรี
โฆษณา
ท่องเที่ยวรอบโลก
โฆษณา
สั่งสินค้าจากจีน
โฆษณา
พัดลมกันระเบิด
โฆษณา
บรรจุภัณฑ์
โฆษณา
DVDราคาถูกทีสุด
โฆษณา
อยากมีเว็บคลิก
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!