โฆษณา
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  โฆษณาฟรี คลิกเลย
  Internet Speed Test
  แปลภาษาทั่วโลก
  สร้าง QR Code ฟรี
  ตรวจอันดับเว็บไซต์
  ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
  เกมส์ออนไลน์
  ดูทีวีออนไลน์
  สถานีวิทยุออนไลน์
  ข่าวอัพเดทอัตโนมัติ
  สูตรอาหารนานาชาติ
  RSS Feeds Center
  ระบบสำรวจความคิดเห็น
  ถ้าคุณชอบเที่ยว
  คลิปเด็ดกีฬาดัง
  เรียนภาษาเกาหลี ฟรี!
  เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี!
  เรียนภาษาจีน ฟรี!
  เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี
  เทคนิคการเล่นกอล์ฟ
  เรียนดนตรีออนไลน์
  สร้างเว็บไซต์มือถือ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

กฎหมายเบื้องต้น - การวางทรัพย์
Bookmark and Share

บทความน่ารู้ เรื่องกฎหมายเบื้องต้น - การวางทรัพย์
ที่นี่คือศูนย์รวมบทความที่น่าสนใจและให้ความรู้จากทุกมุมโลก เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับคนไทยทุกคน

๑.เหตุใดจึงต้องมีการวางทรัพย์

๑.๑. เจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับชำระหนี้ หรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ เช่น จ่ายค่าเช่าบ้านไม่ได้เพราะผู้เช่าบ้าน
บ่ายเบี่ยงเพื่อหาเหตุจะยกเลิกการเช่า
๑.๒. เจ้าหนี้ไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะเจ้าหนี้ไม่อยู่หรือไปต่างประเทศ ไม่ทราบจะกลับมา
เมื่อใด
๑.๓. ไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิของเจ้าหนี้ หรือรู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่ความผิดของตน เช่น เจ้าหนี้ตาย
ลูกหนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นทายาท
๑.๔. ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๓๒,๓๐๒,๖๓๑,๖๗๙,๗๕๔,๗๗๒,๙๔๗
๑.๕. ตามบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นให้มีการวางทรัพย์ เช่น กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
๑.๖. ตามคำสั่งศาล

๒.ทรัพย์อะไรที่วางได้
ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่จะส่งมอบกันได้ตามกฎหมาย


๒.๑. ในกรณีที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่วางเป็นเงิน
๒.๑.๑. วางทรัพย์ด้วยเงินสด
๒.๑.๒. วางด้วยเช็คทุกชนิด ถ้าหากให้มีผลสมบูรณ์ในวันที่วาง ผู้วางทรัพย์ควรวางเป็นเงินสด
๒.๒. ทรัพย์ที่ไม่ควรวาง ได้แก่
๒.๒.๑. สภาพทรัพย์ไม่ควรวาง หรือเป็นที่พึงวิตกว่าทรัพย์นั้นต่อไปจะเสื่อมสภาพหรือทำลายหรือบุบสลายได้
เช่น น้ำแข็ง ที่สลักเป็นรูปต่าง ๆ เพื่อความสวยงามในงานสมรส
๒.๒.๒. ค่ารักษาทรัพย์แพงเกินควร
๒.๒.๓. ตึกแถว โรงแรม คอนโดมิเนียม เครื่องจักร เป็นต้น

๓.ผู้ที่วางทรัพย์ได้
๓.๑. ลูกหนี้
๓.๒. ผู้รับมอบอำนาจลูกหนี้
๓.๓. บุคคลภายนอกที่เต็มใจชำระหนี้แทนลูกหนี้ เว้นแต่สภาพของหนี้ที่จะชำระหนี้นั้นไม่อาจให้บุคคลภายนอก
ชำระแทนได้

๔.สถานที่ติดต่อ
ส่วนกลาง
ติดต่อกับเจ้าพนักงานวางทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี
ส่วนภูมิภาค
ติดต่อที่
๑. สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค หรือประจำศาล
๒. ในจังหวัดที่ไม่มีสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค หรือประจำศาลตั้งอยู่ ให้ไปติดต่อกับจ่าศาล
ของศาลนั้น ๆ เพื่อจัดส่งแก่สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคดำเนินการ

๕.วิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์
๕.๑. เขียนคำร้องขอวางทรัพย์ตามแบบ ว.๑ หากมอบให้บุคคลอื่นวางทรัพย์แทนต้องทำใบมอบอำนาจตาม
แบบ ว.๔
๕.๒. เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางทรัพย์ในเรื่องนั้น ๆ มาแสดง
ก. ถ้าวางทรัพย์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลให้มีคำพิพากษาตามยอมที่จ่าศาลรับรอง
ข. ถ้าวางทรัพย์ตามสัญญาเช่า ให้มีสัญญาเช่าพร้อมถ่ายสำเนาสัญญาเช่าที่รับรอง
ค. ถ้าวางทรัพย์ตามสัญญาขายฝาก ให้มีสัญญาขายฝากพร้อมถ่ายสำเนาสัญญาขายฝากที่รับรอง
๕.๓. ต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายครั้งแรก ๓๐๐ บาท
๕.๔. ในกรณีทรัพย์ที่วางเป็นอสังหาริมทรัพย์ต้องนำเจ้าพนักงานไปตรวจทรัพย์ก่อน
๕.๕. ผู้วางทรัพย์หรือผู้รับมอบอำนาจต้องมาให้เจ้าพนักงานสอบสวนถึงที่มาแห่งมูลหนี้
๕.๖. ผู้วางทรัพย์ต้องแจ้งการวางทรัพย์ให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว

๖.ผลของการวางทรัพย์
๖.๑. ทำให้ท่านหลุดพ้นจากหนี้ที่ต้องชำระ ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้
หลังจากวันที่ท่านวางทรัพย์
๖.๒. เจ้าหนี้มีสิทธิมารับทรัพย์ที่วาง ภายใน ๑๐ ปี นับแต่ได้รับคำบอกกล่าวการวางทรัพย์ หากเจ้าหนี้ไม่มารับ
สิทธิของเจ้าหนี้เหนือทรัพย์ที่วางเป็นอันระงับไป
๖.๓. เมื่อเจ้าหนี้มารับเงินแล้ว ผู้วางทรัพย์ต้องมารับค่าใช้จ่ายที่วางไว้คืน หากผู้วางทรัพย์ไม่มารับคืนภายใน
๑๐ ปี เงินค่าใช้จ่ายที่วางประกันไว้ตกเป็นของแผ่นดิน

๗. การถอนหรือขอรับทรัพย์ที่วาง
ผู้วางทรัพย์อาจถอนหรือขอรับทรัพย์ที่วางคืนได้ เว้นแต่กรณีต่อไปนี้
๗.๑. ผู้วางทรัพย์ได้แสดงเจตนาสละสิทธิที่จะถอนไว้
๗.๒. เจ้าหนี้ได้แจ้งต่อสำนักงานวางทรัพย์ว่าจะรับทรัพย์ที่วางนั้นแล้ว
๗.๓. การวางทรัพย์ตามคำสั่งศาล
๗.๔. หากบุคคลใดวางทรัพย์แทนลูกหนี้ บุคคลนั้นจะถอนการวางทรัพย์ได้ต่อเมื่อลูกหนี้ยินยอม

๘. ผลของการถอนการวางทรัพย์
เมื่อผู้วางทรัพย์ (ลูกหนี้) ถอนทรัพย์ที่วาง ให้ถือเสมือนว่ามิได้มีการวางทรัพย์เลย เช่นเดียวกับเช็คที่สั่งจ่ายเพื่อ
การวางทรัพย์หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ก็ให้ถือเสมือนว่ามิได้มีการวางทรัพย์เลย
เชื่อมโยงไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่มีหมายเหตุไม่มี
เอกสารอ้างอิงคู่มือการติดต่อราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม.
 

ที่มาจาก : siamjurist.com

 ลิงค์ : http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=4710
 เนื้อหา :กฎหมายเบื้องต้น - การวางทรัพย์

ความคิดเห็นของคุณ เกี่ยวกับบทความนี้

เช่ารถตู้
วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ
ทุกวันนี้สาวๆหนุ่มๆก็ต้องการที่จะมีผิวหน้าหรือผิวพรรณที่สดใสปราศจากริ้วรอยซึ่งเห็นได้จากแหล่งโซเชียลต่างๆที่มีโฆษณาครีมห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1072 ครั้ง
5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว 5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว
การออกกำลังกายให้กับผม รากผม วิธีนี้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเส็นผมของคนเราถูกยึดติดกับหนังศรีษะด้วยรากผม เรา...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 707 ครั้ง
การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง
หลายคนที่มักจะละเลยการแปรงฟัน โดยหารู้ไม่ว่าความสะอาดในช่องปากนั้นก็มีส่วนสำคํย เพราะมันอาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นได้ โดย...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 344 ครั้ง
แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก
ผลไม้ชนิดนี้ใคร ๆ ก็ย่อมรู้จักกันดี เป็นราชาของผลไม้ที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “แอปเปิ้ล” ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 556 ครั้ง
สรรพคุณของมะนาว สรรพคุณของมะนาว
มะนาวเป็นผลไม้พื้นๆที่ใช้บริโภคกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่จะมีกี่คนที่จะรู้ว่ามะนาวลูกเล็กๆ นั้นมีประโยชน์ในการรักษาโ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 590 ครั้ง
เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ
เห็ด ก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดยอดเยี่ยมที่เราๆรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วและยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอีกด้วย ซึ่งเห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 365 ครั้ง
 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน
โดยปกติแล้ว ผลไม้นั้นกินแล้วดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่เราก็ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พอดี เพราะผลไม้บางชนิดนั้...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 720 ครั้ง
8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น 8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น
เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย สมองไม่แล่น ลองมาดูวิธีการบริหารสมองอย่างง่าย เพื่อความสดใส กระตุ้นความคิดแจ่มใสระหว่างวันกัน.....
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 496 ครั้ง
ดูทั้งหมด >>
กล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ
การเกษตร และปศุสัตว์
การศึกษา อบรมสัมนา
กีฬา อุปกรณ์
ของเล่น งานอดิเรก
ของสะสม ของเก่า
ขายตรง ประกันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้ชาย
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้หญิง
จิวเวลรี่ เครื่องประดับ
ดนตรี
ต้นไม้ การจัดสวน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ อุตสาหกรรมทั่วไป
ธุรกิจ อุตสาหกรรมพลาสติก
นัดพบแรงงาน
เฟอร์นิเจอร์
มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร
แม่และเด็ก
รถยนต์ ยานพาหนะ
วีดีโอเกมส์
ศิลปะและหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยง
สำนักกฏหมาย/ทนาย
สำนักงานบัญชี
สุขภาพและความงาม
เสื้อผ้า แฟชั่น
หนัง เพลง
หนังสือ เครื่องเขียน
อสังหาริมทรัพย์
อาหารและเครื่องดื่ม
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
อื่นๆ จิปาถะ...
โฆษณา
สั่งสินค้าจากจีน
โฆษณา
อยากมีเว็บคลิก
โฆษณา
บรรจุภัณฑ์
โฆษณา
ท่องเที่ยวรอบโลก
โฆษณา
พัดลมกันระเบิด
โฆษณา
DVDราคาถูกทีสุด
โฆษณา
ที่พักแก่งกระจาน
โฆษณา
โฆษณาฟรี
โฆษณา
ผลิตสินค้าผ้าไหม
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!