โฆษณา
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  โฆษณาฟรี คลิกเลย
  Internet Speed Test
  แปลภาษาทั่วโลก
  สร้าง QR Code ฟรี
  ตรวจอันดับเว็บไซต์
  ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
  เกมส์ออนไลน์
  ดูทีวีออนไลน์
  สถานีวิทยุออนไลน์
  ข่าวอัพเดทอัตโนมัติ
  สูตรอาหารนานาชาติ
  RSS Feeds Center
  ระบบสำรวจความคิดเห็น
  ถ้าคุณชอบเที่ยว
  คลิปเด็ดกีฬาดัง
  เรียนภาษาเกาหลี ฟรี!
  เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี!
  เรียนภาษาจีน ฟรี!
  เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี
  เทคนิคการเล่นกอล์ฟ
  เรียนดนตรีออนไลน์
  สร้างเว็บไซต์มือถือ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

กฎหมายปกครอง
Bookmark and Share

บทความน่ารู้ เรื่องกฎหมายปกครอง
ที่นี่คือศูนย์รวมบทความที่น่าสนใจและให้ความรู้จากทุกมุมโลก เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับคนไทยทุกคน

กฎหมายปกครองคือ

          กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองหรือการบริหารภายในรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับจัดการบริการสาธารณะ (PUBLIC SERVICE) ในด้านต่างๆ เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนซึ่งเป็นภารกิจของรัฐ ในการดำเนินการดังกล่าว รัฐจะต้องจัดตั้งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการให้บรรลุภารกิจของรัฐ ด้วยเหตุนี้กฎหมายปกครองจึงประกอบด้วย

          1) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม
          2) กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายวางหลักการว่าด้วยความสัทพันธ์ระหว่างเข้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับเอกชน 
    
1) การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  นั้นมีหลักใหญ่ๆ อันเป็นหลักทั่วไปที่ใช้ในประเทศต่างๆอยู่ 2 หลัก

          1. หลักการรวมอำนาจ (CENTRALIZATION)

          2. หลักการกระจายอำนาจปกครอง (DECENTRALIZATION)

          1. หลักการรวมอำนาจปกครอง

          เป็นวิธีการจัดระเบียบการปกครองที่กำหนด ให้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคกับหน่วยการปกครองส่วนกลาง โดยหน่วยการปกครองส่วนกลางหรือราชการบริหารส่วนกลางรวมอำนาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมด มีลำดับการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ โดยมีวินัยเป็นเครื่องบังคับ หลักนี้ได้นำไปใช้ใน การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ได้แก่กระทรวง ทบวง กรม แต่เนื่องจากการรวมอำนาจปกครองเข้าไว้ในส่วนกลาง ย่อมไม่สามารถดำเนินกิจการให้ได้ผลดีและทั่วถึงทุกท้องถิ่นพร้อมกัน กอปรกับความชักช้าเกี่ยวกับการสั่งการตามลำดับชั้น จึงได้มีการขยายหลักการรวม อำนาจปกครองโดยใช้หลักการแบ่งอำนาจปกครองให้แก่ส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพราะการรวมอำนาจปกครองเข้าไว้ในส่วนกลางนั้นไม่จำเป็นต้องสงวนอำนาจ สั่งการไว้ทุกเรื่องไว้กับส่วนกลางแห่งเดียว เพื่อแบ่งเบาภาระของกระทรวง ทบวงกรม ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และเพื่อให้ราชการดำเนินไปอย่างรวดเร็ว อาจจะมอบอำนาจวินิจฉัยสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนกลาง และส่งออกไป ประจำในส่วนภูมิภาคกรณีเมื่องข้อราชการนั้นไม่เกี่ยวกับส่วนได้เสียทั่วไปของประเทศ และเป็นเรื่องเดี่ยวกับเขตการปกครองนั้นโดยเฉพาะ แต่ทั่งนี้ราชการบริหารส่วนกลางก็ต้องวางระเบียบไว้เป็นการทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติราชการในเขตการปกครองต่างๆ เป็นไปในแนวเดียวกัน โดยสรุปหลักการแบ่งอำนาจปกครอง (DECONCENTRATION) เป็นหลักการที่ราชการบริหารส่วนกลางมอบอำนาจวินิจฉัยสั่งการบางส่วน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้แทนของราชการบริหารส่วนกลางซึ่งส่งไปประจำปฏิบัติราชการตามเขตการปกครองต่างๆของประเทศ แต่เจ้าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นยังคงเป็นผู้ที่ราชการบริหารส่วนกลางแต่งตั้งทั้งสิ้น และอยู่ในบังคับบัญชาของราชการบริหารส่วนกลาง หลักการแบ่งอำนาจปกครองนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการรวมอำนาจปกครอง ไม่ใช้เป็นการกระจายอำนาจปกครอง หลักการแบ่งอำนาจปกครองที่ได้ใช้ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่จังหวัด และอำเภอ

          2. หลักกระจายอำนาจปกครอง

          นั้นเป็นวิธีการจัดระเบียบการปกครองโดยให้ท้องถิ่นต่างๆ มีความอิสระตามสมควรที่จะปกครองตนเองโดยราษฎรในท้องถิ่นนั้น ราชการบริหารส่วนกลางเป็นแต่เพียงควบคุมกำกับดูแลเท่านั้น มิได้เข้าไปบังคับบัญชาโดยตรง
ลักษณะสำคัญของหลักการกระจายอำนาจปกครอง

                    1. มีการแยกหน่วยงานออกไปเป็นองค์กรนิติบุคคลนิติ บุคคลอิสระจากองค์กรของราชการบริหารส่วนกลาง

                    2. มีการเลือกตั้ง องค์กรของราชการบริหารส่วนท้อง ถิ่นย่อมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในท้องถิ่น เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนในการปกครองท้องถิ่น

                    3. องค์กรตามหลักการกระจายอำนาจปกครองมีอำนาจด้วยตนเอง (AUTONOMY) กล่าวคือมีความอิสระที่จะดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ได้เอง โดยไม่ต้องรับคำสั่งหรือผู้อยู่ใต้บังคับตามลำดับชั้น มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของตนเอง
หลักกระจายอำนาจปกครองได้ใช้ในระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้ แก่ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แบบ 
    
2) กฎหมายปกครองเป็นกฎหมาย

          วางหลักการว่าด้วยความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับเอกชน หลักการดังกล่าวในระบอบประชาธิปไตยคือหลักนิติรัฐ
หลักนิติรัฐมีสาระในทางกฎหมายปกครองดังต่อไปนี้

          1) อำนาจของเจ้าหน้าที่หรือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่หรือ องค์การของรัฐกับเอกชนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่งการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ในขณะเดียวกันการตัดทอนหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเอกชนจะทำได้ต่อ เมื่อมีกฎหมายให้อำนาจเช่นนั้น

          2) กฎหมายต้องบัญญัติให้สิทธิแก่บุคคลอย่างเสมอภาคว่าจะให้สิทธิโดยเฉพาะแก่บุคคล องค์การ หรือ กลุ่มบุคคลเป็นพิเศษไม่ได้

          3) ในการใช้อำนาจหากมีกฎหมายให้อำนาจแก่ฝ่ายปกครองที่จะต้องใช้ ดุลยพินิจ ฝ่ายปกครองจะต้องใช้ดุลยพินิจในกรอบของกฎหมาย

          4) ศาลมีอำนาจที่จะควบคุมตรวจสอบว่าการใช้ดุลยพินิจของ ฝ่ายปกครองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
สำหรับประเทศไทยใช้ระบบศาลคู่ มีศาลปกครองซึ่งมีอำนาจพิจารณา พิพากษาคดีปกครองแยกต่างหาก (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พศ.2542) ในการพิจารณาคดีปกครองนั้นมีหลักการสำคัญได้แก่

                    1. การพิจารณาคดีต้องเปิดเผย (PUBICITY)
                    2. ต้องฟังความทุกฝ่าย (AUDI ALTERAM PARTEM)
                    3. ศาลต้องให้เหตุผลประกอบคำพิพากษาปรือคำสั่งตน(DUTY TI GIVE REASONS)
                    4.ไม่เน้นระบบกล่าวหา(ACCUSATORY SYSTEM) ซึ่งยึดหลักที่ว่าใครกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบความมีอยู่ของข้อเท็จจริงนั้น (ACTORI INCUMBIT PROBATIO) ผู้พิพากษามิได้ได้มีบทบาทในการแสวงหาความจริงแห่งคดี แต่เน้นที่ระบบไต่สวนซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้พิพากษามีบทบาทในการแสวงหาความจริงแห่งคดี
 

 

ที่มาจาก : thethailaw.com

 ลิงค์ : http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=4330
 เนื้อหา :กฎหมายปกครอง

ความคิดเห็นของคุณ เกี่ยวกับบทความนี้

เช่ารถตู้
วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ
ทุกวันนี้สาวๆหนุ่มๆก็ต้องการที่จะมีผิวหน้าหรือผิวพรรณที่สดใสปราศจากริ้วรอยซึ่งเห็นได้จากแหล่งโซเชียลต่างๆที่มีโฆษณาครีมห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 858 ครั้ง
5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว 5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว
การออกกำลังกายให้กับผม รากผม วิธีนี้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเส็นผมของคนเราถูกยึดติดกับหนังศรีษะด้วยรากผม เรา...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 553 ครั้ง
การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง
หลายคนที่มักจะละเลยการแปรงฟัน โดยหารู้ไม่ว่าความสะอาดในช่องปากนั้นก็มีส่วนสำคํย เพราะมันอาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นได้ โดย...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 282 ครั้ง