โฆษณา
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  โฆษณาฟรี คลิกเลย
  Internet Speed Test
  แปลภาษาทั่วโลก
  สร้าง QR Code ฟรี
  ตรวจอันดับเว็บไซต์
  ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
  เกมส์ออนไลน์
  ดูทีวีออนไลน์
  สถานีวิทยุออนไลน์
  ข่าวอัพเดทอัตโนมัติ
  สูตรอาหารนานาชาติ
  RSS Feeds Center
  ระบบสำรวจความคิดเห็น
  ถ้าคุณชอบเที่ยว
  คลิปเด็ดกีฬาดัง
  เรียนภาษาเกาหลี ฟรี!
  เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี!
  เรียนภาษาจีน ฟรี!
  เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี
  เทคนิคการเล่นกอล์ฟ
  เรียนดนตรีออนไลน์
  สร้างเว็บไซต์มือถือ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

มาตรฐานบัญชี
Bookmark and Share

บทความน่ารู้ เรื่องมาตรฐานบัญชี
ที่นี่คือศูนย์รวมบทความที่น่าสนใจและให้ความรู้จากทุกมุมโลก เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับคนไทยทุกคน

มาตรฐานการบัญชี ประเทศไทย (TAS)

          ในช่วงปีหรือสองปีที่ผ่านมา มาตรฐานการบัญชี ของประเทศไทย หรือ Thailand Accounting Standard (TAS) ก็เช่นเดียวกันได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ 

           ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรฐานฉบับใหม่ หรืออาจจะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมเพื่อให้ทันสมัย ซึ่งจะทำให้งบการเงินสะท้อนถึงความเป็นจริงมากขึ้น เป็นการยกระดับ มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย (TAS) ให้เทียบเท่ามาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS, US GAAP) สิ่งเหล่านี้จำทำให้เป็นที่ยอมรับในการทำธุรกิจข้ามประเทศมากยิ่งขึ้น

          ดังนั้นในฐานะของนักทำบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี การทำความเข้าใจทั้งใน มาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้แล้ว และที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เพื่อทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและถูกต้อง

 

          "สำหรับหลายๆ คนที่อยากรู้ว่า มาตรฐานบัญชี อะไรที่ Update อยู่ตอนนี้ ทาง CPAccount.net ก็ได้ทำการสรุปและทำเป็นตารางเพื่อให้เพื่อนๆได้ใช้ดูเป็นแนวทางค่ะ"

ในปัจจุบัน มาตรฐานบัญชี หรือ มาตรฐานการบัญชี ของประเทศไทยที่มีการบังคับใช้มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ฉบับ แม่บทการบัญชี 1 ฉบับ และการตีความมาตรฐานบัญชีอีก 3 เรื่องดังนี้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ มาตรฐานการบัญชี วันถือปฎิบัติ
- แม่บทการบัญชี  
11 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1 กรกฎาคม 2532
24 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน 1 มกราคม 2537 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
25 งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
26 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 เมษายน 2537
27 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ปรับปรุง 2549) 1 มกราคม 2550
29 สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
30 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2539
31 สินค้าคงเหลือ (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
32 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2542
33 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2551
34 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ปรับปรุง 2545) 1 มกราคม 2545
35 การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2542 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
37 การรับรู้รายได้ 1 มกราคม 2542
38 กำไรต่อหุ้น 1 มกราคม 2542
39 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
40 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 1 มกราคม 2542
41 งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
42 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 1 มกราคม 2543
43 การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2550 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
45 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2550 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
46 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2550 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
47 การเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2543 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
48 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 1 มกราคม 2543 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
49 สัญญาก่อสร้าง (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
51 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2551
52 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล (ปรับปรุง 2549) 1 มกราคม 2550
53 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2548
54 การดำเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2548
การตีความมาตรฐานการบัญชี
เรืองที่ เรื่อง วันถือปฎิบัติ
2 งบการเงินรวม-บริษัทย่อยที่เป็นกิจการเฉพาะกิจ 1 มกราคม 2542
3 เครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่ออกโดยสถาบันการเงิน 17 มิถุนายน 2542
9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้ 31 ธันวาคม 2546 ใช้แทนการตีความเรื่องที่ 1

สรุปมาตรฐานบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
ปรับปรุง ณ 2 มกราคม 2551

มาตรฐานบัญชีสากล (IFRS, US GAAP)

          ปัจจุบันหลายๆบริษัทชั้นนำของประเทศไทยโดยเฉพะในกลุ่ม Bank ให้ความสำคัญกับมาตรฐานบัญชีสากลเป็นอย่างมาก รายละเอียดเพิ่มเติมจะนำมากล่าวต่อไป

 

 

 

 

ที่มาจาก : cpaccount.net

 ลิงค์ : http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=4063
 เนื้อหา :มาตรฐานบัญชี

ความคิดเห็นของคุณ เกี่ยวกับบทความนี้

เช่ารถตู้
วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ
ทุกวันนี้สาวๆหนุ่มๆก็ต้องการที่จะมีผิวหน้าหรือผิวพรรณที่สดใสปราศจากริ้วรอยซึ่งเห็นได้จากแหล่งโซเชียลต่างๆที่มีโฆษณาครีมห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1001 ครั้ง
5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว 5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว
การออกกำลังกายให้กับผม รากผม วิธีนี้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเส็นผมของคนเราถูกยึดติดกับหนังศรีษะด้วยรากผม เรา...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 662 ครั้ง
การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง
หลายคนที่มักจะละเลยการแปรงฟัน โดยหารู้ไม่ว่าความสะอาดในช่องปากนั้นก็มีส่วนสำคํย เพราะมันอาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นได้ โดย...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 320 ครั้ง
แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก
ผลไม้ชนิดนี้ใคร ๆ ก็ย่อมรู้จักกันดี เป็นราชาของผลไม้ที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “แอปเปิ้ล” ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 530 ครั้ง
สรรพคุณของมะนาว สรรพคุณของมะนาว
มะนาวเป็นผลไม้พื้นๆที่ใช้บริโภคกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่จะมีกี่คนที่จะรู้ว่ามะนาวลูกเล็กๆ นั้นมีประโยชน์ในการรักษาโ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 565 ครั้ง
เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ
เห็ด ก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดยอดเยี่ยมที่เราๆรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วและยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอีกด้วย ซึ่งเห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 351 ครั้ง
 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน
โดยปกติแล้ว ผลไม้นั้นกินแล้วดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่เราก็ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พอดี เพราะผลไม้บางชนิดนั้...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 685 ครั้ง
8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น 8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น
เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย สมองไม่แล่น ลองมาดูวิธีการบริหารสมองอย่างง่าย เพื่อความสดใส กระตุ้นความคิดแจ่มใสระหว่างวันกัน.....
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 464 ครั้ง
ดูทั้งหมด >>
กล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ
การเกษตร และปศุสัตว์
การศึกษา อบรมสัมนา
กีฬา อุปกรณ์
ของเล่น งานอดิเรก
ของสะสม ของเก่า
ขายตรง ประกันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้ชาย
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้หญิง
จิวเวลรี่ เครื่องประดับ
ดนตรี
ต้นไม้ การจัดสวน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ อุตสาหกรรมทั่วไป
ธุรกิจ อุตสาหกรรมพลาสติก
นัดพบแรงงาน
เฟอร์นิเจอร์
มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร
แม่และเด็ก
รถยนต์ ยานพาหนะ
วีดีโอเกมส์
ศิลปะและหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยง
สำนักกฏหมาย/ทนาย
สำนักงานบัญชี
สุขภาพและความงาม
เสื้อผ้า แฟชั่น
หนัง เพลง
หนังสือ เครื่องเขียน
อสังหาริมทรัพย์
อาหารและเครื่องดื่ม
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
อื่นๆ จิปาถะ...
โฆษณา
ผลิตสินค้าผ้าไหม
โฆษณา
โฆษณาฟรี
โฆษณา
ที่พักแก่งกระจาน
โฆษณา
DVDราคาถูกทีสุด
โฆษณา
พัดลมกันระเบิด
โฆษณา
ท่องเที่ยวรอบโลก
โฆษณา
บรรจุภัณฑ์
โฆษณา
อยากมีเว็บคลิก
โฆษณา
สั่งสินค้าจากจีน
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!