โฆษณา
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  โฆษณาฟรี คลิกเลย
  Internet Speed Test
  แปลภาษาทั่วโลก
  สร้าง QR Code ฟรี
  ตรวจอันดับเว็บไซต์
  ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
  เกมส์ออนไลน์
  ดูทีวีออนไลน์
  สถานีวิทยุออนไลน์
  ข่าวอัพเดทอัตโนมัติ
  สูตรอาหารนานาชาติ
  RSS Feeds Center
  ระบบสำรวจความคิดเห็น
  ถ้าคุณชอบเที่ยว
  คลิปเด็ดกีฬาดัง
  เรียนภาษาเกาหลี ฟรี!
  เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี!
  เรียนภาษาจีน ฟรี!
  เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี
  เทคนิคการเล่นกอล์ฟ
  เรียนดนตรีออนไลน์
  สร้างเว็บไซต์มือถือ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน
Bookmark and Share

บทความน่ารู้ เรื่องการเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน
ที่นี่คือศูนย์รวมบทความที่น่าสนใจและให้ความรู้จากทุกมุมโลก เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับคนไทยทุกคน

การเตรียมดินมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้โครงสร้างของดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช ทำให้ต้นพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารพร้อมทั้งอากาศได้ดี และเพื่อทำลายวัชพืช โรคพืชบางชนิด ตลอดจนไข่และตัวอ่อนของแมลงบางชนิด การเตรียมดินเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมาก
         การแบ่งเครื่องมือในการเตรียมดิน อาจแบ่งได้คร่าวๆ เป็น ๓ ประเภท ตามชนิดของต้นกำลังที่ใช้ดังนี้
         ๑. เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้แรงงานคนเช่น จอบ
         ๒. เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้แรงงานสัตว์เช่น ไถใช้แรงสัตว์
         ๓. เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลัง เช่น รถไถเดินตาม รถแทรกเตอร์เป็นต้น ความสามารถในการทำงานของเครื่องมือ

เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้แรงสัตว์

          เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้แรงสัตว์ เป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่า เครื่องไถหัวหมู เป็นเครื่องมือไถที่มีมาพร้อมกับการเริ่มรู้จักการเพาะปลูกของมนุษย์ เครื่องไถประเภทนี้ใช้ไถครั้งแรกในการเตรียมดินเพาะปลูก ไถหัวหมูจะทำหน้าที่ตัดการเตรียมดินโดยใช้แรงงานสัตว์  และย่อยดินให้แตกแยกจากการเกาะจับเป็นผืนใหญ่ช่วยพลิกดินและกลบวัชพืชให้เป็นปุ๋ยหรืออาหารพืชต่อไป เครื่องไถเตรียมดินในสมัยโบราณได้รับการคิดค้นและสร้างขึ้นในประเทศต่างๆ มีหลายลักษณะแตกต่างกัน เครื่องไถที่มีรูปร่างลักษณะง่ายประกอบด้วยคันไถต่อกับหางไถ ซึ่งยื่นเข้าไปในส่วนของลิ่ม ทำหน้าที่เป็นผาลใช้ตัดดินเครื่องไถสมัยแรกๆ นี้จะใช้ลากด้วยสัตว์เลี้ยงเช่นม้า วัว กระบือ เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดมา ในอดีตไถใช้แรงสัตว์นี้นิยมใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยเฉพาะการเตรียมดินในการทำนา เนื่องจากไถใช้แรงสัตว์มีราคาถูกและเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน แต่ปัจจุบันเกษตรกรในภาคดังกล่าวได้เปลี่ยนไปใช้รถไถเดินตาม
         เครื่องมือเตรียมดินที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน คือรถไถเดินตาม เพราะทำงานได้รวดเร็วและราคาไม่สูงมากนัก ทั้งนี้เพราะสามารถผลิตได้ภายในประเทศ  นอกจากนั้นเครื่องยนต์ต้นกำลังยังสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ เช่นนำไปสูบน้ำ ใช้กับเครื่องนวดข้าว เครื่องสีข้าวและใช้กับรถอีแต๋น เป็นต้น จากสถิติการเกษตรแสดงให้เห็นว่าการใช้รถไถเดินตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้รถไถเดินตามในปี พ.ศ. ๒๕๓๒มีจำนวน ๖๖๐,๖๘๕ คัน เพิ่มเป็น ๙๘๔,๕๓๐ คันในปี พ.ศ. ๒๕๓๕


การพัฒนารถไถเดินตาม

          ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุล หัวหน้ากองท่านแรกของกองเกษตรวิศวกรรม ได้ดำเนินการวิจัยหลายโครงการ งานวิจัยที่สำคัญๆ คือ งานวิจัยประดิษฐ์เครื่องมือเตรียมดิน และชลประทาน ซึ่งก็คือ การพัฒนาวิจัยรถแทรกเตอร์หลายแบบ ตั้งแต่แบบมาตรฐาน๔ ล้อ แบบ ๓ ล้อ แบบ ๒ ล้อ ทั้งแบบที่มีที่นั่งขับและแบบไม่มีที่นั่งขับหรือเรียกว่ารถไถเดินตาม
          ผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคือการพัฒนาต้นแบบรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งใช้เครื่องยนต์ตั้งแต่ขนาด ๘.๕ แรงม้า ถึง ๒๕แรงม้า ได้เป็นผลสำเร็จ จนมีคำเรียกผลงานนี้เฉพาะว่า "ควายเหล็ก"
          การวิจัยพัฒนารถไถเดินตาม ๒ ล้อ นั้นเริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำขนาด ๖ แรงม้าซึ่งการทดสอบในระยะแรกพบว่า มีจุดอ่อนในเรื่องการทรงตัวและการบังคับควบคุม จึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้แบบที่สามารถใช้งานได้ดี และโรงงานเอกชนได้พัฒนาจนใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ประเภทของรถไถเดินตาม

การแบ่งรถไถเดินตาม อาจแบ่งลักษณะการใช้งานได้ ๓ แบบ
         ๑. รถไถเดินตามแบบใช้ลาก ไถ และอุปกรณ์อื่นๆ แต่เพียงอย่างเดียว เป็นรถไถที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย มีทั้งชนิดผลักเลี้ยวและชนิดบีบเลี้ยว
         ๒. รถไถเดินตามแบบติดจอบหมุนอย่างเดียวใช้ในการเตรียมดินสำหรับไร่นาสวนผสม การใช้จอบหมุนจะเป็นการรวมขั้นตอนของการไถดะและไถพรวนไปในตัว เป็นรถไถที่นำเข้าจากต่างประเทศ
         ๓. รถไถเดินตามแบบผสม เป็นรถไถเดินตามที่ใช้ทั้งแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒

       
รถไถเดินตามที่ใช้กันแพร่หลายนั้นผลิตโดยคนไทย รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งและชิ้นส่วนต่างๆด้วย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทดังนี้
         ๑. ประเภทผลักเลี้ยว แบบประเภทผลักเลี้ยวผลิตในประเทศทั้งหมด รถประเภทนี้ไม่มีระบบเลี้ยว ถ้าจะเลี้ยวไปทิศทางใดก็จะใช้แรงผลักไปทิศทางนั้นประเภทนี้เหมาะสำหรับการไถนาแปลงใหญ่เพราะไม่ต้องเลี้ยวบ่อยๆ การใช้งานจะต้องออกแรงมากกว่าประเภทบีบเลี้ยว รถไถเดินตามประเภทนี้แบ่งออกเป็นแบบ ๓ เพลา และแบบ๔ เพลา เพลานี้จะอยู่ในห้องเฟือง โดยเหตุที่ขนาดของห้องเฟืองมีขนาดใกล้เคียงกัน รถไถแบบ๔ เพลา จึงมีระยะกระชาก ทำให้โซ่ขาดบ่อย มีส่วนดีก็คืออัตราการทดรอบระหว่างแต่ละคู่ต่ำกว่าแบบ ๓ เพลา ทำให้ประสิทธิภาพการส่งถ่าย กำลังดีกว่า
         ๒. ประเภทบีบเลี้ยว รถไถประเภทนี้ถ้าต้องการเลี้ยวข้างไหนก็บีบที่ก้านมือจับด้านนั้น ระบบนี้จึงมีความคล่องตัวสูง เบาแรง และปัจจุบันเป็นที่นิยมของเกษตรกร
         ๓. ประเภทบีบเลี้ยว มีเกียร์ รถไถประเภทนี้ได้พัฒนาจากรถไถประเภทที่สอง โดยเพิ่มเกียร์เดินหน้าและถอยหลัง ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เกษตรกรนิยมใช้กันมาก  เพราะนอกจากใช้อุปกรณ์สำหรับไถนาแล้วยังนำไปลากรถพ่วงหรือรถสาลี่ เพื่อบรรทุกผลิตผลการเกษตร รถประเภทนี้นอกจากผลิตภายในประเทศแล้ว ยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศ แบบที่ผลิตจากต่างประเทศส่วนมากจะมีแกนเพลาส่งถ่ายกำลังมาทางด้านหลัง เพื่อขับจอบหมุนหรือ
อุปกรณ์ทางการเกษตรอื่นๆ  ทำให้สามารถใช้งานกว้างขวางมากขึ้น เช่น ใช้ในไร่นาสวนผสม แต่มีราคาสูงกว่าประเภทบีบเลี้ยว ๓-๔ เท่า
        ส่วนประกอบอื่นของรถไถเดินตามทั้ง ๓แบบ คือ โครงยึดเครื่องยนต์ โครงแขนบังคับการขับเคลื่อน และล้อขับเคลื่อน โครงยึดเครื่องยนต์เป็นส่วนที่จะวางตำแหน่งเครื่องยนต์ซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลและช่วยในการทรงตัวของรถ โครงยึดเครื่องยนต์นี้จะมีความยาวอยู่ระหว่าง ๗๐-๑๐๐ ซม. เครื่องยนต์ต้นกำลังนี้จะใส่เครื่องยนต์เบนซินขนาด ๕-๘ แรงม้า แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด๘-๑๐ แรงม้า ถึงแม้เครื่องยนต์เบนซินจะมีราคาต่ำเมื่อเปรียบกับแรงม้าเท่าๆ กัน เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนักค่าน้ำมันเชื้อเพลิงถูกกว่า นอกจากนั้นยังให้กำลังม้าสูงที่รอบต่ำ ทำให้อัตราทดของเกียร์และขนาดของห้องเกียร์ลดลง  เครื่องยนต์นี้จะวางอยู่บนโครงแขนยึดเครื่อง และสามารถเลื่อนได้เพื่อความสะดวกในการปรับความตึงของสายพานที่ส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังห้องเฟือง  โครงแขนบังคับเลี้ยว จะอยู่ติดกับห้องเกียร์ แขนบังคับจะมีความยาวประมาณ ๑๓๐-๒๐๐ ซม. ส่วนรถใช้บีบเลี้ยวความยาวของแขนจะสั้นกว่า เพราะไม่ต้องใช้ความยาวของแขนเหนี่ยวโหนขณะเลี้ยวส่วนปลายแขนจะมีก้านบีบเลี้ยวอยู่ที่มือจับ  หากเป็นรถมีเกียร์จะมีเกียร์ขึ้นมา ปัจจุบันมีเกียร์เดินหน้าถึง ๒ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์นอกจากนั้นจะมีลูกเตะสายพาน และคันเร่งน้ำมัน
เป็นต้น ล้อขับเคลื่อน ล้อของรถไถเดินตามเป็นล้อทำด้วยเหล็กมีแผ่นครีบติดอยู่ใต้ล้อมีชื่อว่าตีนเป็ด แผ่นครีบนี้ทำหน้าที่กุยดินไม่ให้ลื่นขณะทำงาน  นอกจากนั้นยังช่วยพยุงไม่ให้รถจมในขณะที่ใช้งานในดินเหลว ล้อเหล็กนี้เหมาะสำหรับทำนาทำสวน เวลาเคลื่อนย้ายในการวิ่งบนถนนนั้น ควรใช้ล้อยางหรือใช้เหล็กวงกลมรัดแผ่นครีบของวงล้อ

อุปกรณ์และเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับรถไถเดินตาม
         อุปกรณ์และเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับรถไถเดินตาม ส่วนใหญ่จะมี
           ๑. ไถหัวหมูผาลเดียว ใช้สำหรับไถนา
           ๒. ไถจานแบบ ๒ ผาล ใช้สำหรับไถไร่และไถนา
           ๓. คราด
           ๔. ขลุกหรือลูกทุบตีเทือก
           ๕. รถพ่วงหรือสาลี่บรรทุก
         นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์อื่นๆ อีกที่สามารถใช้ร่วมกับรถไถเดินตามได้ เช่น เครื่องปรับระดับดินท่อพญานาคหรือระหัดเทพฤทธิ์ เครื่องหยอดเมล็ดพืช เป็นต้น
 
 
 
ขอบคุณที่มา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22
 

 ลิงค์ : http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=2926
 เนื้อหา :การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน

ความคิดเห็นของคุณ เกี่ยวกับบทความนี้

เช่ารถตู้
วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ
ทุกวันนี้สาวๆหนุ่มๆก็ต้องการที่จะมีผิวหน้าหรือผิวพรรณที่สดใสปราศจากริ้วรอยซึ่งเห็นได้จากแหล่งโซเชียลต่างๆที่มีโฆษณาครีมห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1072 ครั้ง
5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว 5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว
การออกกำลังกายให้กับผม รากผม วิธีนี้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเส็นผมของคนเราถูกยึดติดกับหนังศรีษะด้วยรากผม เรา...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 707 ครั้ง
การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง
หลายคนที่มักจะละเลยการแปรงฟัน โดยหารู้ไม่ว่าความสะอาดในช่องปากนั้นก็มีส่วนสำคํย เพราะมันอาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นได้ โดย...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 344 ครั้ง
แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก
ผลไม้ชนิดนี้ใคร ๆ ก็ย่อมรู้จักกันดี เป็นราชาของผลไม้ที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “แอปเปิ้ล” ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 556 ครั้ง
สรรพคุณของมะนาว สรรพคุณของมะนาว
มะนาวเป็นผลไม้พื้นๆที่ใช้บริโภคกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่จะมีกี่คนที่จะรู้ว่ามะนาวลูกเล็กๆ นั้นมีประโยชน์ในการรักษาโ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 590 ครั้ง
เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ
เห็ด ก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดยอดเยี่ยมที่เราๆรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วและยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอีกด้วย ซึ่งเห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 365 ครั้ง
 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน
โดยปกติแล้ว ผลไม้นั้นกินแล้วดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่เราก็ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พอดี เพราะผลไม้บางชนิดนั้...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 720 ครั้ง
8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น 8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น
เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย สมองไม่แล่น ลองมาดูวิธีการบริหารสมองอย่างง่าย เพื่อความสดใส กระตุ้นความคิดแจ่มใสระหว่างวันกัน.....
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 495 ครั้ง
ดูทั้งหมด >>
กล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ
การเกษตร และปศุสัตว์
การศึกษา อบรมสัมนา
กีฬา อุปกรณ์
ของเล่น งานอดิเรก
ของสะสม ของเก่า
ขายตรง ประกันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้ชาย
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้หญิง
จิวเวลรี่ เครื่องประดับ
ดนตรี
ต้นไม้ การจัดสวน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ อุตสาหกรรมทั่วไป
ธุรกิจ อุตสาหกรรมพลาสติก
นัดพบแรงงาน
เฟอร์นิเจอร์
มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร
แม่และเด็ก
รถยนต์ ยานพาหนะ
วีดีโอเกมส์
ศิลปะและหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยง
สำนักกฏหมาย/ทนาย
สำนักงานบัญชี
สุขภาพและความงาม
เสื้อผ้า แฟชั่น
หนัง เพลง
หนังสือ เครื่องเขียน
อสังหาริมทรัพย์
อาหารและเครื่องดื่ม
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
อื่นๆ จิปาถะ...
โฆษณา
ที่พักแก่งกระจาน
โฆษณา
โฆษณาฟรี
โฆษณา
ท่องเที่ยวรอบโลก
โฆษณา
สั่งสินค้าจากจีน
โฆษณา
ผลิตสินค้าผ้าไหม
โฆษณา
พัดลมกันระเบิด
โฆษณา
บรรจุภัณฑ์
โฆษณา
DVDราคาถูกทีสุด
โฆษณา
อยากมีเว็บคลิก
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!